WSTĘP

Niemalże wszystkie jeziora, rzeki i zbiorniki zaporowe zgodnie z Prawem wodnym należą do śródlądowych wód płynących i stanowią własność Skarbu Państwa. Nie podlegają one sprzedaży, ale mogą być użyczane na podstawie zawieranych umów.

Obowiązki właściciela wód wykonują jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Gospodarka rybacka na publicznych śródlądowych wodach płynących, w tym na jeziorach, w których stwierdzono hydrologiczne połączenie z krajowym systemem rzecznym, prowadzona jest w specjalnie do tego celu utworzonych obwodach rybackich, przez podmioty uprawnione do rybactwa. Są nimi organy wykonujące uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, tj. dyrektorzy właściwych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej albo inne podmioty jak np.: osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Aktualnie Wody Polskie administrują 130 obwodami rybackimi oraz 2 łowiskami specjalnymi w ramach "Naszych Łowisk" (stan na 10.01.2024 r.)

Mapa obwodów rybackich administrowanych przez Wody Polskie w ramach "Naszych Łowisk" oraz programu "Opłata Krajowa":

mapa obwody rybackie nl 2024

 

Najczęściej zadawane pytania – https://www.wody.gov.pl/nasze-lowiska

Amatorski połów ryb na śródlądowych wodach płynących

Publiczne śródlądowe wody płynące dzieli się na obwody rybackie, w ramach których uprawniony do rybactwa jest obowiązany prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką. Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z zaopiniowanym - przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do rybactwa, w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym.

Zdecydowana większość obwodów rybackich jest zagospodarowana przez użytkowników rybackich (m.in. gospodarstwa rybackie, stowarzyszenia, osoby fizyczne) wyłonionych w drodze konkursów ofert przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP lub na podstawie umów przejętych przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP od Agencji Nieruchomości Rolnych SP. Jeżeli w ramach operatu rybackiego określającego sposób gospodarowania w danym obwodzie rybackim przewidziano amatorski połów ryb to użytkownik rybacki tego obwodu jest uprawniony do sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb. W obwodach rybackich bezpośrednio zagospodarowanych przez PGW WP umożliwiono amatorski połów ryb, a sprzedażą zezwoleń na tego typu połowy zajmują się właściwe terytorialnie dla tych akwenów Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej PGW WP. Szczegółowe informacje dotyczące zasad sprzedaży czy regulaminów amatorskiego połowu ryb można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP.

Natomiast decyzjami marszałków województw część zbiorników wodnych może zostać uznana za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej albo użytkownicy rybaccy mogą zostać zwolnieni z obowiązku prowadzenia  tam racjonalnej gospodarki rybackiej. W efekcie wody objęte tego typu decyzjami pozostają również wyłączone z możliwości prowadzenia amatorskiego połowu ryb.

Pozostałe obwody mogą być przekazywane na rzecz użytkowników rybackich w drodze konkursów ofert na ich oddanie w rybackie użytkowanie albo też są rybacko zagospodarowywane przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP. Przy czym prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim przez  Dyrektorów  Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP musi być poprzedzone przygotowaniem operatu rybackiego i uzyskaniem pozytywnej opinii do tego operatu przez wskazaną na wstępie jednostkę naukową.

UWAGA!

Informujemy, że w sytuacji braku kompletnych wniosków przesłanych na ww. adres mailowy lub nieprawidłowych tytułów przelewu za uprawianie amatorskiego połowu ryb (błędnie określona kwota przelewu, brak imienia i nazwiska wędkującego, brak numeru karty wędkarskiej, brak informacji kontaktowych, itp.), środki pieniężne będą zwracane na konto Nadawcy lub odpowiednio na konto placówki pocztowej - w tym przypadku zwracana kwota będzie obciążana opłatą zgodnie z cennikiem placówki.


Powstał Departament Rybactwa w Wodach Polskich dla zreformowania gospodarki rybackiej - (czytaj więcej)


Linki do wykazu obwodów, udostępnionych do amatorskiego połowu ryb w ramach gospodarki rybackiej prowadzonej przez RZGW - "Nasze Łowiska"

- RZGW w Białymstoku - https://bialystok.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenia-nasze-lowiska

- RZGW w Bydgoszczy - https://bydgoszcz.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/nasze-lowiska

- RZGW w Gdańsku - https://gdansk.wody.gov.pl/lowiska-rzgw-3

- RZGW w Poznaniu - https://poznan.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/1051-zezwolenie-nasze-lowiska

- RZGW w Krakowie - https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenie-nasze-lowiska

- RZGW w Szczecinie - https://szczecin.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenia-nasze-lowiska

- RZGW we Wrocławiu - https://wroclaw.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/lowisko-jutrosin

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Lista NŁ 10.01.2024.xlsx)Lista NŁ 10.01.2024.xlsx 15 kB2024-01-10 13:042024-01-10 13:04
Pobierz plik (formularz Zezwolenia Nasze Łowiska 2024.docx)formularz Zezwolenia Nasze Łowiska 2024.docx 116 kB2024-01-08 10:432024-01-08 10:43
Pobierz plik (Zasady sprzedaży zezwoleń NŁ 2024.docx)Zasady sprzedaży zezwoleń NŁ 2024.docx 38 kB2024-01-08 10:432024-01-08 10:43
Pobierz plik (Lista Opłata Krajowa 27.04.2023.xlsx)Lista Opłata Krajowa 27.04.2023.xlsx 18 kB2023-04-27 14:152023-04-27 14:15
Pobierz plik (Zasady sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w 2023 roku OPŁATA KRAJOWA.pdf)Zasady sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w 2023 roku OPŁATA KRAJOWA.pdf 1311 kB2023-04-21 12:132023-04-21 12:13