Ramowa Dyrektywa Wodna stanowi podstawę systemu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w Unii Europejskiej. Kraje członkowskie na jej mocy zobligowane są do opracowania i aktualizacji (co 6 lat) planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW). Plany te mają na celu dążenie do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, poprawy stanu zasobów wodnych, poprawy możliwości korzystania z wód, zmniejszenia presji antropogenicznych i ich wpływu na stan wód, poprawy ochrony przeciwpowodziowej.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem II aktualizacji PGW. Wykonanie przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej na obszarze dorzeczy wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi wypełnienie wymagań przepisów obowiązującego prawa, tj. art. 14 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327, s. 1) oraz art. 319 ust. 4 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm.).

Projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej stanowi przedmiot 6-miesięcznych konsultacji społecznych, w ramach których m.in. udostępnia się w wersji elektronicznej formularz umożliwiający zgłoszenie uwag.

Przygotowany formularz interaktywny dostępny będzie przez cały okres konsultacji społecznych, tj. od 18 grudnia 2019 do 18 czerwca 2020 r. włącznie.

Wszystkie otrzymane komentarze i uwagi zostaną poddane analizie przez zespół autorów dokumentu.

FORMULARZ ONLINE

https://www.apgw.gov.pl/pl/formularz-ip

FORMULARZ UWAG do druku

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/konsultacje-spoleczne-projektu-przegladu-istotnych-problemow-gospodarki-wodnej-dla-obszarow-dorzeczy


Plan gospodarowania wodami:

Zgodnie z art. 555 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne przyjęte, przed dniem jej wejścia w życie, plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zachowują ważność. Jednocześnie na podstawie art. 555 ust. 2 pkt 6 stają się planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w rozumieniu art. 318 ust. 1 nowej ustawy i podlegają przeglądowi, aktualizacji do dnia 22 grudnia 2021 r.


Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Odry, Łaby i Dunaju są dokumentami strategicznymi, które m.in. opisują stan wód powierzchniowych i podziemnych, określają cele środowiskowe dla jednolitych części wód i obszarów chronionych oraz wskazują zadania prowadzące do osiągnięcia dobrego stanu wód. Plany zawierają również listę inwestycji mogących pogorszyć stan wód, których realizacja jest niezbędna dla rozwoju gospodarki przy zastosowaniu kompensacji wpływu środowiskowego oraz derogacji dla części wód.

W dniu 18 pażdziernika 2016 r. Rada Ministrów przyjęła zaktualizowane plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW). Zgdonie z art. 114 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne dokumenty zostały opublikowane w formie rozporządzeń w Dziennikach Ustaw stając się aktami prawnymi regulującymi działania w gospodarce wodnej w latach 2016 - 2021.

W drugim cyklu planistycznym na obszarze działania RZGW we Wrocławiu obowiązują:

Na terenie RZGW we Wrocławiu wyodrębniono 691 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) w tym:

UWAGA!

W aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW) nazwy, kody i przebieg jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) nie uległy zmianie, natomiast ich charakterystyki, np. ocena stanu, zagrożenie, odstępstwa zostały zaktualizowane i mogą ulec zmianie w porównaniu z PGW z 2011 r. Jednolite części wód powierzchniowych można przeglądać na portalach mapowych KZGW (geoportal.kzgw.gov.pl) lub GUGiK (www.geoportal.gov.pl) oraz GDOŚ www.geoserwis.gdos.gov.pl.

INSTRUKCJE: Jak wyszukać JCW na mapach za pomocą  Geoportalu KZGW  lub   Geoportalu GUGiK.

Natomiast przebieg i kody jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) zostały zweryfikowane i zmienione zgodnie z opracowaniem PIG-PIB Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd” i można przeglądać na portalu PSH http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/.
 
xlsx ZESTAWIENIE JCWP i JCWPd  (według nowego podziału)
 

Na podstawie art. 119 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. zostały ogłoszone w Monitorze Polskim Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW). W pierwszym cyklu planistycznym na obszarze działania RZGW we Wrocławiu obowiązywały:


Ustalenia planu uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (art. 118 Pw).


Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym Planem Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry wykonanym w ramach prac MKOOpZProgram wodno-środowiskowy kraju (PWŚK):

Program wodno-środowiskowy kraju jest jednym z dokumentów planistycznych opracowywanym w celu programowania i koordynowania działań zmierzających do realizacji celów środowiskowych wskazanych w artykule 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. (RDW), tj.:
 • niepogarszania stanu części wód,

 • osiągnięcia dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla naturalnych części wód powierzchniowych, dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny dla sztucznych i silnie zmienionych części wód oraz dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych,

 • spełnienia wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim prawodawstwie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym m. in. narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie),

 • zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzutu substancji priorytetowych do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji.

Zgodnie z zapisami art. 113b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, Program wodno – środowiskowy kraju określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy.

Działania podstawowe to minimalne wymogi niezbędne do wypełnienia dla jednolitych części wód (JCW), obejmujące przede wszystkim działania, których realizacja wynika z zapisów aktów prawa krajowego oraz wspólnotowego w zakresie ochrony i przywracania dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych. Do działań takich zalicza się m.in. realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych KPOŚK.

Działania podstawowe są obowiązkowe do wdrożenia we wszystkich JCW, niezależnie od ich aktualnego stanu czy też ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Działania uzupełniające to drugi rodzaj działań określonych w art. 113b ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne oraz RDW, które ukierunkowane są na osiągnięcie ustalonych celów środowiskowych.   Do tych działań należą:

 • środki prawne, administracyjne i ekonomiczne niezbędne do zapewnienia optymalnego wdrożenia niezbędnych działań,

 • wynegocjowane porozumienia dotyczące korzystania ze środowiska,

 • działania na rzecz ograniczenia emisji,

 • zasady dobrej praktyki,

 • rekonstrukcja terenów podmokłych,

 • działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu, między innymi promowanie technologii polegających na efektywnym wykorzystaniu wody w przemyśle i wodooszczędnych technik nawodnień,

 • przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i edukacyjne.

Działania uzupełniające nie są obligatoryjne dla wszystkich JCW, są one obowiązkowe dla tych JCW, dla których zidentyfikowano zagrożenie nieosiągnięciem celów środowiskowych.


Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK)

Celem aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju jest weryfikacja działań zaplanowanych w zatwierdzonym w 2010 r. PWŚK, pod kątem stopnia ich realizacji i skuteczności oraz wskazanie zaktualizowanych w wyniku tej analizy działań dla jednolitych części wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów chronionych, których realizacja zapewni osiągnięcie założonych celów środowiskowych. Planowane działania zostały ukierunkowane na redukcję zidentyfikowanych wpływów presji oraz uzupełnione o działania zapewniające możliwość osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, również dla obszarów chronionych.

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju jest dostępna na stronie internetowej KZGW:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju

Szczegółowe informacje dotyczące programu działań i charakterystyk dla jednolitych części wód znajdują się w Załączniku nr 9 do aPWŚK w bazie danych Access. Po podłączeniu bazy do Aplikacji należy wybrać określoną JCW. Informacja o zagrożeniu nieosiągnięcia celów środowiskowych znajduje się w zakładce Presje.

Działania wynikające z aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju dla poszczególnych kategorii wód na obszarze RZGW we Wrocławiu*:

xlsx dzialania_jcwp_rzeczne 

xlsx dzialania_jcw_jeziorne 

xlsx wykaz_jcwp 

Instrukcja wyszukiwania działań:

 1. W pliku wykaz_jcwp w kolumnie Powiat wyszukać/wyfiltrować powiat, na terenie którego znajduje się dana gmina.

 2. W kolumnie Gmina  odszukać/wyfiltrować nazwę gminy.

 3. Odczytać nazwy JCWP (kolumna: Nazwa JCWP) znajdujące się  na terenie danej gminy.

 4. Następnie w plikach: działania_jcwp_rzeczne i/lub działania_jcw_jeziorne w kolumnie Nazwa JCWP wyfiltrować nazwy JCWP znajdujące się na terenie danej gminy.

 5. W ten sposób uzyskamy informację dotyczącą: kategorii, grup, nazw, rodzajów oraz zakresu rzeczowego działań z uwzględnieniem jednostek odpowiedzialnych za ich realizację oraz harmonogramu.


* Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że zamieszczone powyżej materiały powstały na podstawie przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r. aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, opublikowanej w drodze rozporządzeń w Dzienniku Ustaw:

 • w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967),

 • w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby (Dz. U. z 2016 r. poz. 1929), 

 • w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju (Dz. U. z 2016 r. poz. 1918).

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że:

 • materiały te mają charakter pomocniczy i informacyjny,

 • przy prowadzeniu czynności administracyjnych i prawnych należy korzystać z dokumentów źródłowych opublikowanych w Dzienniku Ustaw,

 • nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z wykorzystaniem danych znajdujących się w zamieszczonych materiałach.


Program wodno-środowiskowy kraju opracowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. Program wodno-środowiskowy kraju aktualizowany jest co sześć lat, a jego podsumowanie jest elementem składowym planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.