Zamierzasz wybudować urządzenie wodne, zamierzasz korzystać z wód w taki sposób, lub w takim rozmiarze, że może to negatywnie wpływać na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych dla zasobów wodnych – potrzebujesz oceny wodnoprawnej.


Jak załatwić sprawę?


 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi?


Musisz uzyskać ocenę wodnoprawną dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 Prawa wodnego, tj. na:

1. pobór wód podziemnych w ilości co najmniej 1 mln m3 na rok,

2. pobór wód podziemnych w ilości co najmniej 100 tys. m3 na rok, jeżeli pobór jest dokonywany w jednolitej części wód podziemnych zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na stan ilościowy zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

3. pobór wód powierzchniowych w ilości co najmniej 2,5 mln m3 na rok,

4. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych wynikające z odwodnienia zakładu górniczego,

5. piętrzenie wód podziemnych dokonywane w celu powiększenia zasobów wód podziemnych lub zahamowania przepływu wód podziemnych powyżej naturalnego poziomu zwierciadła tych wód,

6. rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych dokonywaną w celu poprawy stanu jednolitych części wód w sposób przywracający pierwotne cechy hydrobiologiczne, gospodarcze lub rekreacyjne tych wód;

7. wprowadzanie do zbiorników wód śródlądowych substancji hamujących rozwój glonów;

8. wykonanie:

a) budowli przeciwpowodziowych:

 • kierownic w ujściach rzek do morza,
 • sztucznych zbiorników przeciwpowodziowych,
 • budowli regulacyjnych,
 • falochronów lub
 • stopni wodnych,

b) kanałów,

c) budowli piętrzących:

 • o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 0,3 m na:
 • ciekach naturalnych, dla których celem środowiskowym jest zapewnienie ciągłości morfologicznej, lub
 • obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, – jeżeli piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie istnieją budowle piętrzące, lub – o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 1 m,

d) urządzeń do przerzutów wód lub sztucznego zasilania wód podziemnych w celu zwiększenia zasobów wodnych innych cieków naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych,

e) murów oporowych, bulwarów, nabrzeży, jeżeli ich długość wynosi co najmniej 500 m;

9. wykonanie regulacji wód na długości nie mniejszej niż 1000 m cieku naturalnego,

10. wykonanie zabudowy potoku górskiego na długości nie mniejszej niż 1000 m koryta planowanego do zabudowy,

11. kształtowanie nowego koryta cieku naturalnego na długości nie mniejszej niż 1000 m tego cieku;

12. zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód na powierzchni co najmniej 1000 m2 polegającą na:

a) podwyższeniu terenu na gruntach przylegających do wód co najmniej o 1 m albo

b) obniżeniu terenu na gruntach przylegających do wód co najmniej o 2 m – z wyjątkiem działań wykonywanych na podstawie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w przypadku gdy rekultywacja ma na celu przywrócenie ukształtowania rzeźby terenu istniejącego przed wystąpieniem degradacji gruntów;

13. wykonanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie z powierzchni biologicznie czynnej więcej niż 70% powierzchni nieruchomości położonej na obszarze nieujętym w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zlokalizowanym na obszarach zasilania w strefie ochronnej ujęcia wód powierzchniowych lub wód podziemnych przeznaczonego do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

14. usuwanie namułów i rumoszu w ramach udrażniania śródlądowych wód powierzchniowych na długości nie mniejszej niż 1000 m lub na powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2 .


Uwaga 1


Jeżeli Twoja inwestycja lub działanie jest jednocześnie przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko – jest wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  nie występuj do PGW WP o wydanie oceny wodnoprawnej. Ocena wodnoprawna spełniania celów środowiskowych dokonana zostanie w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ).


Uwaga 2


Jeżeli po przeczytaniu powyższych informacji nie jesteś pewien, czy planowana inwestycja wymaga oceny wodnoprawnej, skontaktuj się z zarządem zlewni, który jest najbliżej miejsca, gdzie planujesz inwestycję.


Kiedy powinieneś załatwić sprawę?


Uzyskaj ocenę wodnoprawną przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.


Gdzie załatwisz sprawę?


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych w następujących przypadkach:

 • jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • wykonanie budowli przeciwpowodziowych,
 • przerzuty wód i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • wymaganych dla przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej co najmniej dla jednej inwestycji lub jednego działania realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia,
 • jeżeli korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych:

 • w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora RZGW.

Ocenę wodnoprawną wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu planującego realizację inwestycji lub działania

(Wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej) – link

Opłata za wydanie oceny wodnoprawnej wynosi 1144,05 zł.

Poświadczenie dokonania opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem 23 listopada 2019 r. organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej jest Dyrektor RZGW. 

W przypadku złożenia wniosku do niewłaściwego organu zostanie on bezzwłocznie przekazany do organu właściwego terytorialnie, jednak należy mieć na względzie, iż może to wpłynąć na przedłużenie terminu załatwienia sprawy.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r.

UWAGA !!!

Wobec kierowanych do PGW Wody Polskie zapytań dotyczących skutków przedłużenia o rok obowiązywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy z 2016 r. (zapisy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2368) wyjaśniamy, co następuje:

Zgodnie z art. 438 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, t.j. 2021.12.03), ocena wodnoprawna każdorazowo wygasa z dniem wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 321 aktualizujących plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Przewiduje się, że zgodnie z ww. ustawą do 22 grudnia 2022 r., wejdą w życie rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, aktualizujące plany gospodarowania wodami na obszarach poszczególnych dorzeczy. Tym samym należy mieć na uwadze, że oceny wodnoprawne, wydane na podstawie dotychczasowych Planów Gospodarowania Wodami, przestaną obowiązywać.

Szczegółowe dane teleadresowe wszystkich jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW WP. Wykaz gmin i ich przynależność do poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW WP można znaleźć pod adresem.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (obwieszczenie_ministra_infrastruktury_w_sprawie_wysokosci_stawek_oplat_2024.pdf)obwieszczenie_ministra_infrastruktury_w_sprawie_wysokosci_stawek_oplat_2024.pdf 179 kB2024-01-03 12:372024-01-03 12:37
Pobierz plik (wzór wniosku ocena wodnoprawna.doc)wzór wniosku ocena wodnoprawna.doc 76 kB2020-06-10 08:342020-06-10 08:34